Export ponuky

Základné údaje o vozidle

Poistenie GAP („Poistenie finančnej straty“) je doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. Účelom tohto poistenia je zabezpečiť ochranu Vašej investície do kúpy motorového vozidla. Kryjeme Vám finančnú ujmu spôsobená v dôsledku totálnej škody (vrátane odcudzenia) na motorovom vozidle, z ktorej Vám ako poistenému vznikne právo na poistné plnenie z primárneho havarijného poistenia ("od Vašej havarijnej poistovne"). Toto plnenie zodpovedá výške rozdielu medzi poistnou sumou dohodnutou v GAP poistení a všeobecnou hodnotou vozidla (teda tesne pred poistnou udalosťou).

Nové vozidlo stráca svoju trhovú hodnotu od okamihu jeho zakúpenia. Najvýraznejšie však v prvých rokoch po jeho kúpe a jeho hodnota môže klesnúť až na polovicu pôvodnej obstarávacej ceny.
Uzatvorením poistenia GAP si v prípade poistnej udalosti môžete zabezpečiť poistné plnenie až do výšky obstarávacej ceny Vášho vozidla.

Poisetnie GAP je vhodné pre každého majiteľa vozidla, ktorý si po "totálnej škode" nebude chcieť zakúpiť porovnateľné vozidlo, aké mal pred vznikom totálnej škody, ale chcel by si z poistného plnenia zakúpiť vozidlo v hodnote, ktorú malo jeho vozidlo ako nové. Maximálny vstupný vek vozidla je 6 rokov od dátumu 1.evidencie a ešte neuplynulo viac ako 6 mesiacov od vystavenia faktúry či kúpno-predajnej zmluvy.

Chceme, aby naše poistenie bolo velmi prehľadné a transparenté, preto plníme v prípade totálnej škody primárneho poistiteľa.
Odporúčame Vám, aby ste si zvolili také havarijné poistenie, ktoré kryje čím väčší rozsah rizík.

Naše poistenie nešpecifikuje, aké je minimálne požadované zabezpečenie. Akceptujeme rovnaké požiadavky, ako Vaša havarijná poisťovňa.

Plný rozsah výluk je pordobne uvedený vo VPP a OPP. Niektoré najdôležitejšie sú: pozmeňovanie stavu najazdených kilometrov, poistná udalosť pod vplyvom alkoholu, využívanie vozidla na iný ako dohodnutý účel ....

Poistenie GAP zaniká uplynutím doby na ktorú bolo dojednané. Môže však zaniknúť aj skôr v prípade poistnej udalosti - totálnej škody u primárneho poistitela, okamihom zmeny vlastníckych práv k vozidlu, prípadne iným ukončením zmluvy v zmysle právnych predpisov upravujúcich poistenie ako Občiansky zákonník, Zákon na ochranu spotrebiteľa pri uzatváraní poistnej zmluvy na diaľku.

Jedná sa o takzvaný "zánik predmetu poistenia", kde po vydokladovaní zmeny majiteľa má povodný majiteľ (náš poistený) nárok na nespotrebované poistné. Po zdokladovaní zmeny vlastníka následne vrátime pomernú časť uhradeného poistného od okamihu prevodu (v zmysle údajov zapísaných na technickom preukaze).

Nie. V prípade poistnej udalosti je celé poistné do konca poistnej doby spotrebované.

Výhoda nášho produktu je v tom, že nie je viazaný na konkrétne poistenie či poisťovňu. Počas doby poistenia môžete ľubovoľne meniť havarijné poistenie tak, ako uznáte za vhodné a pre Vás výhodné.

Limit km je dojednaný v poistnej zmluve - neobmedzene. V prípade, že ročne najazdíte viac ako 80.000 km, môžeme pristúpiť až k 50% kráteniu nášho poistného plnenia. Trhová cena Vášho vozidla (všeobecná hodnota) významne závisí okrem výbavy a motorizácie aj od množstva najazdených kilometrov.
Vozilo, ktoré  za rok či dva najazdí viac kilometrov ako priemerné vozidlo za 4-5 rokov sa práve vzhľadom na počet najazdených kilometrov a s tým spojené opotrebovanie vozidla veľmi rýchlo dostane do "totálnej škody" u primárneho poistiteľa.
Aby bola naša cena férová a bežné vozidlo s ročným nájazdom nedoplácalo na škody spôsobené vodičmi, ktorý majú obrovský ročný nájazd - platia všetci klienti rovnakú cenu, no poistné plnenie je u klientov s nájazdom viac ako 80.000 obmedzené na 50%.

Limit poistného plnenia je 50 000 €. Ide o maximálnu čiastku, ktorú by sme z nášho poistenia uhradili pri jednej poistnej udalosti.
V prípade totálnej škody vozidla napr. v 5 roku poistenia, ktoré ako nové po zľavách stálo 110 000 € a malo tesne pred haváriou (vzhľadom na výbavu, vek a najazdené km) všeobecnú hodnotu iba 50 000 €.
Vrak poškodeného vozidla bol vydražený na 10 000 €. Havarijná poisťovňa v tomto prípade uhradila klientovi 40 000 €. Ďalších 10 000 € klient obdrží za odpredaj vraku.
Naše plnenie by v takomto prípade bolo limitované na 50 000 €.

Limit na plnenie spoluúčasti je 4.000 Eur. Takže pri rovnakom prípade, ak bol GAP poistený so spoluúčasťou, spoluúčasť u primárneho poistiteľa bola dojednaná v štandardnej výške 5% uhradíme aj spoluúčasť vo výške 2.000 Eur ( 5% z plnenia primárneho poistiteľa 40.000 Eur). Ak by mal dojednanú spoluúčasť 10%, plnili by sme maximálny limit 4.000 Eur.

Motorové vozidlo kategórie M1 (osobný automobil) alebo N1 (nákladný automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg), ktoré má k dátumu uzavretia Poistnej zmluvy najazdených maximálne 6000 km alebo od dátumu prvej evidencie neuplynulo viac ako 6 mesiacov (180 dní).

Motorové vozidlo kategórie M1 (osobný automobil) alebo N1 (nákladný automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg), ktoré má k dátumu uzavretia Poistnej zmluvy najazdených viac ako 6000 km alebood dátumu prvej evidencie uplynulo viac ako 6 mesiacov (181 dní).

Pri vstupe do poistenia ako aj v prípade poistnej udalosti (aby bola zabezpečená objektivita) stanovujeme cenu Vozidla metodikou Eurotax (primárne prostredníctvom softwarovej aplikácie, a v prípade, že určité Vozidlo nie je možné týmto spôsobom oceniť, prostredníctvom iného Cenníka automobilov vydaného spoločnosťou EurotaxGlass´s). V prípade, že dané vozidlo sa v tejto databáze nenachádza, akceptujeme ocenenie vykonané nezávislým znalcom v odbore...

  • faktúru alebo kúpno-predajnú zmluvu (kópia, scan),
  • osvedčenie o evidencii, technický preukaz (kópia, scan),
  • aktuálny údaj o počte najazdených km k dátumu ocenenia jazdeného vozidla,
  • podrobný zoznam (špecifikácia) príplatkovej výbavy

  • vozidlá, ktoré sú využívané pre zmluvnú prepravu osôb za poplatok (taxi, požičovňa vozidiel, hotelová a obdobná preprava, a pod.)
  • vozidlá s právom prednosti v jazde, ktoré sú vybavené modrými alebo červenými výstražnými svetlami (sanitka, hasiči, polícia a pod.)
  • vozidlá využívané pre zmluvný alebo iný prenájom tretím stranám s výnimkou prípadov, keď je Poistený nájomcom Vozidla a je zapísaný v jeho Osvedčení o registrácii ako držiteľ
  • vozidlá, na ktorých bol zmenený alebo odstránený akýkoľvek identifikátor (VIN, a pod.) alebo na ktorých bolo manipulované so stavom najazdených kilometrov Vozidla, či dátumom prvého uvedenia Vozidla do prevádzky
  • vozidlá, ktoré neboli typovo schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike alebo k nemu nie je možné zabezpečiť Ocenenie vozidla
  • vozidlá, ktoré boli individuálne dovezené do SR (ak nemali udelenú výnimku na vstup do poistenia od Colonnade)

=
Výška plnenia z poistenia GAP (doplatok do výšky "pôvodnej investície" obstarávacej ceny vozidla)
+
=
Všeobecná hodnota vozidla (plnenie KASKO + SPOLUÚČASŤ)
=
Výška poistného plnenia od primárneho poistiteľa (plnenie KASKO)

Graf je ilustračný, konrétne hodnoty pre každé vozidlo závisia najmä od faktorov ako sú výbava vozidla, motorizácia vozidla, počet najazdených kilometrov, značka vozidla a iné... Graf zobrazuje situáciu, keď primárny poistiteľ stanovil VŠH (všeobecnú hodnotu vozidla) na základe ocenovacieho programu Eurotax, prípadne ocenenie vykonal v zmysle Postupu stanovenia hodnoty cestných vozidiel, Príloha č. 6 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.